Cart 0
Cart 0

Algemene Voorwaarden met betrekking tot inschrijving en deelname aan Workshops

1. VERKOPER EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Katrien Sterckx / Table in a Box (hierna: Table in a Box) is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0663.873.542. Het BTW nummer van Table in a Box is BE 0663.873.542 (‘Verkoper’). Table in a Box is te bereiken op het e-mailadres: info@tableinabox.be. De website van Table in a Box is: www.tableinabox.be.

1.2 De elektronische webwinkel van Table in a Box biedt haar klanten de mogelijkheid om producten en diensten online aan te kopen. De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de klant, van toepassing zijn op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij Table in a Box. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

1.3 Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt dat hij een natuurlijk persoon is en handelingsbevoegd is. Een gebruiker die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de site.

1.4 De klant is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Table in a Box een overeenkomst sluit met betrekking tot de door Table in a Box te leveren producten en/of te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door Table in a Box georganiseerde activiteiten.

2. Inschrijvingen en deelname

2.1. Inschrijvingen gebeuren via de webshop of via email. Berichten via facebook messenger, sms of andere kunnen niet aangewend worden tot bewijs van inschrijving voor een workshop.

2.2. Bij inschrijving voor een opleiding verplicht de deelnemer zich tot het betalen van het workshopbedrag op een termijn die nader gespecifieerd wordt in de bevestigingsmail. Het is geenszins een reservatie van een plaats in afwachting van de selectie van het ontwerp van de workshop om dit nadien te annuleren.

2.3 In een workshop worden maximum 16 deelnemers toegelaten – wordt dit aantal overschreden dan zullen plaatsen toegekend worden op een first come-first serve basis. Indien mogelijk wordt een alternatieve datum aangeboden om alsnog deel te nemen. 

3. Prijs & Betalingen

3.1 De prijzen van de workshops zijn all-in (materialen, dranken en versnaperingen) tenzij anders en expliciet vermeld. 

3.2 De door Table in a Box opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en zijn gebaseerd op:

-      Inkoopprijzen van materialen & grondstoffen;

-      kosten van arbeidslonen;

-      andere algemene onkosten;

-      belastingen (21%)

3.3 Ingeval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Table in a Box gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld en kan indien gewenst de workshop kosteloos annuleren.

3.4 Zodra de workshop volzet is of zodra de bestellingen van materialen & grondstoffen gebeuren in functie van het aantal deelnemers, zal aan de deelnemers gevraagd worden ten laatste het bedrag te betalen. Deelname aan de workshop is pas definitief na betaling van het bedrag.

4. Aanvang van workshops

4.1. Voor alle workshops geldt steeds dat Table in a Box zich het recht voorbehoudt de workshop te annuleren bij een beperkt aantal inschrijvingen. Deze beoordeling gebeurt door Table in a Box. 

4.1. Wanneer een workshop wordt geannuleerd door Table in a Box worden de deelnemers hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Reeds gedane betalingen worden dan volledig gerestitueerd.

5. Annulering van een workshop door de deelnemer

5.1. Annulering door de deelnemer kan uitsluitend schriftelijk gebeuren (per email).

5.2. Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding dan worden reeds gedane betalingen gerestitueerd. 

5.3. Wanneer de inschrijving wordt geannuleerd minder dan 30 dagen voor aanvang van de workshop dan gebeurt de restitutie in functie van de al dan niet aangekochte materialen. 

5.4. De deelnemer kan te allen tijde zelf een vervanger zoeken die zijn/haar plaats inneemt in de workshop, hij brengt Table in a Box vooraf schriftelijk hiervan op de hoogte en geeft hierbij de contactgegevens door van de vervanger. 

5.5. De deelnemer kan in geval van annulatie ook verzoeken aan Table in a Box het stuk uit de workshop te maken voor hem. In dit geval is het volledige workshop bedrag verschuldigd om de bijkomende uurloonkost te dekken.

5.6. Een annulering is pas van kracht nadat Table in a Box deze per email heeft bevestigd met bijbehorende regeling van terugbetaling (indien van toepassing). Mocht u deze annuleringsbevestiging niet binnen 10 dagen van ons hebben ontvangen na het versturen van uw annuleringsmail, neem dan contact met ons op.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Table in a Box is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Table in a Box is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

6.2. Table in a Box is niet aansprakelijk voor schade door de door Table in a Box geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde.

6.3. Table in a Box is noch tegenover de klant noch tegenover derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden. Voor gevolgschade is Table in a Box niet aansprakelijk.

6.4. Table in a Box is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de workshopleider. De klant vrijwaart Table in a Box voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Table in a Box verrichte diensten en/of producten.

6.5. Table in a Box zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Table in a Box verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is: niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel en/of ingeschakelde derden, werkstaking, minder dan 6 deelnemers aan een individuele workshop en overige oorzaken van niet aan Table in a Box toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Table in a Box is in die gevallen niet schadeplichtig.

6.6 Materialen en instrumenten die Table in a Box ten dienste stelt van de deelnemer blijven te allen tijde eigendom van Table in a Box. De deelnemer gebruikt de voorziene hoeveelheid en exacte materialen zoals deze gecommuniceerd wordt tijdens de workshop, tenzij dit expliciet wordt afgesproken met de lesgever tijdens de workshop. 

6.7 Schade aan materialen en eigendommen van Table in a Box opgelopen tijdens de workshop, kunnen verhaald worden op de deelnemer op basis van aanschafwaarde/ onkosten. 


7. Publiceren en gebruik van persoonsgegevens

7.1 Table in a Box gaat op vertrouwelijke wijze om met de uw gegevens.

7.2 Portretrecht: Foto’s die gemaakt worden tijdens onze workshops, demonstraties of opendeurdagen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal. Indien u bezwaar heeft kunt u dit ter plaatse aan ons kenbaar maken.

 6.3 De kleuren van de producten van Table in a Box kunnen afwijken van de kleuren die op het beeldscherm van de klant zichtbaar zijn. Dit is een gevolg van de instellingen van het beeldscherm van de klant, de gebruikte inkt en printer en de reflectie van lichtstraling die anders is op een beeldscherm dan bij natuurlijke lichtinval op een print. Deze kleurafwijkingen zijn dus onoverkomelijk en Table in a Box kan er niet voor aansprakelijk gesteld worden.

8. Allerlei

8.1 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden voor Workshops doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.  

8.2 In de relatie tussen Table in a Box en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door Table in a Box worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen. Onverminderd het recht voor Table in a Box om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.