Cart 0
Cart 0

Gebruiksvoorwaarden

De hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden beheersen het gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze integraal te aanvaarden.

INFORMATIE

De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Evenmin kunnen aan deze informatie rechten worden ontleend. 

Bij de samenstelling van de inhoud van de website zijn de grootst mogelijke inspanning geleverd om juiste informatie mee te delen. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Table in a Box geeft dan ook geen garanties met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster of Table in a Box contacteren. In elk geval zal dan getracht worden om zo snel mogelijk de onjuistheid recht te zetten.

ONDERBREKINGEN

Table in a Box tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Table in a Box kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van enige onderbreking, van welke aard dan ook, of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

HYPERLINKS

Indien de website hyperlinks naar andere websites bevat waarover Table in a box geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent of zeggenschap over heeft, dan biedt Table in a Box geen garantie omtrent de volledigheid, de juistheid van de inhoud of over de beschikbaarheid van deze website. 

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Table in a Box met of van deze websites of van hun inhoud. 

De creatie van hyperlinks naar de website van Table in a Box op andere websites kan enkel na goedkeuring van Table in a Box en mits correcte bronvermelding.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Table in a Box garandeert niet de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook, zelfs al steunt deze informatie op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. 

Table in a Box kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat of voortvloeit uit het gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. 

Table in a Box is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele storingen of onderbrekingen van de website, noch voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs niet indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Table in a Box is evenmin aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. De hele inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Table in a Box of rechthoudende derden indien zo vermeld.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Table in a Box. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.